ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

Лого на училището.

Училищата, както и хората, имат свои биографии, но техните мащаби са несъизмерими, защото в живота на едно училище като в свещен храм ритуално се вграждат човешки съдби. Ако съществуването на хората е ограничено във времето, то животът на училището се измерва с векове и тук биографията се нарича история. Историята на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” е история на всички училища в гр. Смолян. Първите свидетелства за килийно училище в Смолян датират от 1848 година, когато Георги Чакора събира група любознателни младежи и ги обучава в бащината си къща в долната част на града. През 1856 г. по инициатива на родолюбиви граждани е построено първоначалното училище “Екзарх Йосиф” в Долната махала на Смолян. Две години по-късно до него е построена църквата “Св. Георги”. Училището е общинско, на стойност приблизително 3000 златни гроша, квадратура на сградата 88 кв. м., има 3 класни стаи. Стойността на училищния инвентар е 242 златни гроша, на учебните пособия – 190 златни гроша, наличните книги са на стойност 30 златни гроша. Първата учителка в училището е Рада Казалиева от кв. Райково, която е обучавана в Калоферския и Сопотския манастир. Историята на първоначално училище “Екзарх Йосиф” е съхранило важни събития от миналото на града. От спомените на учителя Георги Дорков научаваме, че “… На 18 януари 1878 г., братята- освободители пристигнали в Пашмакли. “Цялото население излиза да ги посрещне тържествено, а в училище “Екзарх Йосиф” руските войници провеждат разговор с първенците на града. През 1885 г. в една от училищните стаи учителят Анастас Попрайчев полага началото на читалище “Христо Ботев”. В училищната сграда се провеждат сбирки на Тайния революционен комитет, основан от Анастас Попрайчев през 1900 г. През 1913/1914 г. в първоначалното училище в горната част на града се открива Прогимназия от учители бежанци от Македония. На 1 декември 1921 г. двете училища се обединяват в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”. На 4.ХІІ.1939 г. училищата в града – Първоначално училище “Екзарх Йосиф” и Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, се сливат в едно централно училище – Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, което се помещава в новопостроената сграда в центъра на града. От учебната 1981-1982 година училището прераства от основно в средно / ЕСПУ/. Училището става базово на Учителски институт “Дичо Петров” през 1962 г. Методическата работа продължава и досега с Филиала на ПУ “Паисий Хилендарски”. От Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ през 1961-1962 година се сформира Пето основно училище “Юрий Гагарин” и през 1979-1980 година – Шесто основно училище “Иван Вазов”. Сега Първо СУ “Св. св. Кирил и Методий” е най-голямото по численост на ученическия състав и учителския колектив средно учебно заведение в област Смолян с паралелки от I до XII клас. През всичките години на своето съществуване училището работи по различни учебни програми и профили – в начална училищна степен се въвеждат първите програми за ранно изучаване на чужди езици (РЧО), изкуства, хореография, спорт, ПГО (проблемна група по образованието); в горна училищна степен – професионална подготовка “Бизнес и финанси” и “Организация на малко предприятие”, профили “Хуманитарен”, “Технологичен” – Туризъм, "Чуждоезиков”. В своя 160-годишен живот училището е завоювало значими успехи, като е дало големи имена в науката, изкуствата и спорта. По случай 100 и 125-годишния юбилей училището е награждавано с орден "Кирил и Методий” II и I степен.

ПО КНИГАТА НА ВАСКА ПАНТЕЛЕЕВА (учител по история и цивилизация) и МИЛЕНА РАШКОВА (учител по български език и литература)