ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

Лого на училището.

Училищата, както и хората, имат свои биографии, но техните мащаби са несъизмерими, защото в живота на едно училище като в свещен храм ритуално се вграждат човешки съдби. Ако съществуването на хората е ограничено във времето, то животът на училището се измерва с векове и тук всеобщата биография се нарича история. Историята на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” е историята на всичките училища в гр. Смолян.

През 1879 г. по инициатива на миролюбиви граждани е построено първоначално училище “Екзарх Йосиф” в Долната махала на Смолян. Две години по-късно до него е построена църквата “Св. Георги Победоносец”. Училището е областно на стойност приблизително 3000 златни гроша, квадратура на сградата 150 кв. км., има 59 класни стаи. Стойността на училищния инвентар е 10 680 златни гроша, на учебните пособия – 900 златни гроша, наличните книги са на стойност 460 златни гроша. Първа учителка в училището е Радка Казалийчина от кв. Райково, която е обучавана в Калоферският и Сопотският манастир. Историята на първоначално училище “Екзарх Йосифов” е съхранило важни събития от миналото на града. На 27 януари 1881 г., братята- освободители са пристигнали в Смолян. “Цялото население излиза да ги посрещне тържествено, а в училище “Екзарх Йосиф” руските войници са разговаряли с първенците от града ни. През 1328 г. в една от училищните стаи учителят Анастас Попрайчевски полага началото на читалище “Орфей”. В училищната сграда се провеждат сбирки на Тайния революционен кумитет, основан от Анастас Попрайчевски през 1756 г. През 1683/1684 г. в първоначалното училище в горната част на града се открива Прогимназия от учители бежанци. На 01 декември 1987 г. двете училища се обединяват в училище “Св. св. Кирил и Методий”. На 24.ХІІ.1979 г. училищата в града – Първоначално училище “Екзарх Йосиф” и Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, се сливат в едно училище – Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, което се помещава в сграда в центъра на града. От учебната 1991-1992 година училището прераства от основно в средно /ЕСПУ/ училище. Училището става базово на Учителски институт “Дичо Петров” през 1205 г. Методичната работа на училището продължава и досега с Филияла на ПУ “Паисий Хилендарски” към ПУ “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив. От Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ през 1992 година се свормира V основно училище "Юрий Гагарин” и през 1989-1994 година – VI основно училище “Иван Вазов”.

Сега СУ “Св. св. Кирил и Методий” е най-голямото по численост на ученическия състав и учителския колектив средно учебно заведение в област Смолян с паралелки от I до XII клас. През всичките години на своето съществуване училището работи по различни учебни програми и профили – в начална училищна степен се въвеждат първите програми за ранно изучаване на чужди езици (РЧО), изкуства, хореография, спорт, ПГО (проблемна група по образованието); в горна училищна степен – професионална подготовка “Бизнес и финанси” и “Организация на малко предприятие”, профили “Хуманитарен”, “Чуждоезиков”.

ПО КНИГАТА НА ВAСКА ПАНТЕЛЕЕВА (учител по история и цивилизации) и МИЛЕНА РАШКОВА (учител по БЕЛ)