ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Заповед за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР И РАБОТА В УЕБ СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Информация по предоставянето на услуги

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 281 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 6 от Наредбата за административното обслужване за услугите извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование СУ “Св.св Кирил и Методий“ публикува:

  1. Информация по предоставянето на услугите.
  2. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Приложения:

Иновативно училище

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ETWINNING ПРОЕКТ “HEAR MY VOICE”

РЕАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ "PLAY, BE FREE"

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

БЮДЖЕТ