ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕД № РД-07-788/24.03.2017Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО И 24 МАЙ

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ЕРАЗЪМ+, ПРОЕКТ "BE THE CHANGE"

РЕАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ “PLAY, BE FREE”

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СПРАВКИ

БЮДЖЕТ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ