ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

УТВЪРДЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УТВЪРДЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕД № РД-07-788/24.03.2017Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛИ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО И 24 МАЙ

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

РЕАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

https://www.youtube.com/watch?v=0ZslpXAwHxE ---> РАЗМИСЛИТЕ НА ЕДИН ТИЙНЕЙДЖЪР ЗА КАРИЕРАТА

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2016/2017 Г.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СПРАВКИ

БЮДЖЕТ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ