На вниманието на учениците и родителите!

неделя, 15 март 2020 г., 14:26

Уважаеми ученици и родители, Считано от понеделник 16.03.2020 г. образователният процес за учениците на СУ“Св.св. Кирил и Методий“, гр. Смолян, следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронни платформи и ресурси.

  1. Електроннен дневник – https://adminplus.com ;
  2. Платформата Office 365 https://portal.office.com ;
  3. Официалния сайт на училището – https://sou-kim.com и официалните електронни пощи на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Смолян и/или други алтернативни и безопасни начини.
  4. Бърза комуникация между класни ръководители – родители – ученици установена до момента.
  5. Платформи с безплатни образователни ресурси, препоръчани от учителите по предмети и класове. Примерно сайтове на официалните издателства, УЧА СЕ , КАН-АКАДЕМИ и др.

Класните ръководители ще уведомят всеки ученик и родител за начина, по-който ще се осъществява комуникацията. Следете съобщенията в електронния дневник на училището и на имейлите си. Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание, чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи могат да прилагат и учителите по изобразителни изкуство, музика и физическо възпитание. За ученици, които нямат крайни мобилни устройства или достъп до интернет ще се подготвят достатъчно подходящи образователни материали и чрез класния ръководител ще се организира получаването им. За учениците, които нямат възможност да общуват по електронен път комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, като се изисква обратна информация от родителя за трудностите, които среща ученикът и се обсъди възможността как да бъдат преодолени. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи, реакцията на родителите и ще се реагира адекватно.

Дата:14.03.2020г.

Директор: Росица Шехова

ДОКУМЕНТИ: