Първа транснационална среща в Испания по проект на Еразъм+ 229 “Local Initiatives In The European Village”

сряда, 13 ноември 2019 г., 11:10

Средно училище “Св.св. Кирил и Методий”, гр.Смолян за пореден път е партньор в проект, финансиран от европейската програма за подкрепа на образованието, младежта и спорта Еразъм+. Новият спечелен проект, в който училището участва, се нарича “Local initiatives in the European village” по ключова дейност 229 за стратегически партньорства и е с координатор Франция и партньори Испания, Италия и България. Проектът е насочен към възможностите за развитие на младите хора на местно ниво в по-малките населени места, както и за създаване на активно гражданско отношение, лидерски умения и изграждане на ключови компетенции като комуникативност, креативност, сътрудничество и критично мислене. Проектът е с продължителност от 2 години (2019/2020 – 2020/2021) и дава възможност на голям брой ученици и преподаватели да вземат участие в мобилностите – 30 деца и повече от 6 преподаватели.

В периода от 3 до 9 ноември се проведе и първата международна среща в Гранада, Испания, където взеха участие 10 ученици от 8 и 9 клас, профил “Хуманитарни науки” заедно с двама от преподавателите им - Димитрия Аянска, учител по английски език и координатор на проекта на училищно ниво и Даниела Лалова, главен учител по български език и литература. Мобилността премина с интересни съвместни дейности в училище, разглеждане на местни забележителности, местни занаятчии, както и беседа с представители на благотворителната организация “Caritas”. СУ “Св.св. Кирил и Методий” има важна роля като единственото eTwinning училище в проекта и има за цел да запознае и останалите три училища партньори с възможностите, които платформата предлага. Изготвено бе и работно пространство на проекта в eTwinning. През октомври,2019 училището ни получи два национални знака и един европейски знак за качество за завършени eTwinning проекти. Следващите международни срещи по проекта ще бъдат през април - май 2020г. във Франция, октомври - ноември 2020г. в Италия и април 2021г. в България. Във всяка една от мобилностите ще се включат по 10 ученици и поне двама преподаватели.