СЪОБЩЕНИЕ - ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ ДО ХІІ КЛАС

четвъртък, 08 март 2018 г., 10:41

Приемат се документи за стипендии за втори срок – до 16 март 2018 г.

Може да се кандидатства за следните стипендии:

І. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.

  1. Заявление – приложение 2, в което е посочен успехът от първи срок на 2017/2018 учебна година, броя неизвинени отсъствия и забележки.

Заявлението да е заверено с подпис на класния ръководител.

2. Документ за банкова сметка – ЛИЧНА - за новите кандидати

II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ.

1 Заявление – приложение 1, подписано от класния ръководител. За учениците, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител, копие от акта за раждане. 2.Документ за банкова сметка – ЛИЧНА – за новите кандидати.

ІІІ. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ.

  1. Заявление – приложение 1, подписано от класния ръководител.
  2. Документ, удостоверяващ степен на инвалидност или трайно заболяване.
  3. Документ за банкова сметка – ЛИЧНА – за новите кандидати.

IV. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ

  1. Попълва се молба-декларация по образец – приложение 3 и приложение 4.
  2. Успех от първи срок на 2017/2018 учебна година – над 4,50 – заверен с подписа на класния ръководител.

3.Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. Август 2017 г. до м. Януари 2018 г. включително.

  1. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. Август 2017 г. до м. Януари 2018 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда – нотариално заверена декларация, че не получава доходи. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от м. Август 2017 г. до м. Януари 2018 г. включително.
  2. Ако ученикът има учещи братя или сестри, прилага служебна бележка от учебното заведение, в което учат. В бележката трябва да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. Август 2017 г. до м. Януари 2018 г. включително, а ако не е получавана стипендия – в служебната бележка да е записано това обстоятелство.
  3. За да се отпусне социална стипендия, месечният доход на член от семейството за периода от м. Август 2017 г. до м. Януари 2018 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата, осреднена за последните шест месеца – 468.33 лв.

V. Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет или с допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини, губят право на стипендия.

VІ. Бланки за четирите вида стипендии се вземат от класните ръководители или от касиер-домакина.

VІI. Заявленията се събират от класните ръководители и се предават в канцеларията до 16.03.2018 г.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ МЕНЮ “ЗА УЧЕНИЦИТЕ”, СЕКЦИЯ "СТИПЕНДИИ"!

ДОКУМЕНТИ: