СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СМОЛЯН

вторник, 18 юни 2019 г., 16:28

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор на преподаватели, желаещи да се включат в дейностите по реализирането на проект „ Подобряване качеството на обучение чрез иновативни методи и европейски практики“ по КД 1 на европейската програма „Еразъм +“

№ 2019-1-BG01-КА101-061516

ДОКУМЕНТИ: