ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ

Днес е нужно по-качествено и модерно образование, за да продължаваме традициите, да развиваме новите идеи и да предоставим богати възможности за успешна реализация на младите хора. Нашето училище ви го предлага!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

  • Училището организира дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение, а при необходимост и други, посочени в чл.106 на ЗПУО.

Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности и съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по прилагането му. Изборът на форма на обучение за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители. Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

1. Ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

2. Лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

3. Лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

4. Лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

5. Ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 121, ал. 1 от ЗПУО;

6. Ученик със специални образователни потребности.

I. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7,30 ч. и 20,00 ч. в учебните дни. Тя се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.
  • В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.
  • Редът и условията за приемане на ученици в дневна форма се определят при спазване на разпоредбите на ЗПУО и Наредба 8 от 11 септември 2017 г. за организация на дейностите в училищното образование.

II. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

- В самостоятелна форма може да се обучават:

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 123, ал. 8 от ЗПУО след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

3. Ученици с изявени дарби;

4. Лица, навършили 16 години;

5. Ученици с наложена санкция: „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“;

  • При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в Правилника за дейността на училището. Редовната сесия се провежда в последните две седмици на януари, а поправителните сесии – в последните две седмици на април и първите две седмици на юли. За лицата, навършили 16 години, се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

Ред и условия за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение:

1. Подаване на заявление до Директора на І СУ с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 60 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището, с изключение на учениците под 16- годишна възраст.

2. Разглеждане на заявлението: на ПС – за ученици под 16-годишна възраст; от Директора – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

3. Издаване на заповед за приемане на ученика в самостоятелна форма на обучение; издаване на заповед за определяне на училищни комисии за организация и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, в която са разписани задълженията на комисиите. Прилага се и утвърден от Директора график.

4. Оповестяване на графика в сайта и на определеното в заповедта място в училището за информация на учениците; предоставяне на учениците на конспекти на учебното съдържание по съответните учебни предмети; изготвяне на изпитни билети по конспектите и на критерии за оценяване и одобряването им от директора; изготвяне на протоколи за дежурство при провеждане на писмен изпит.

5. Оценяване на изпитните работи и вписване на аргументирана рецензия, подписана от двамата оценители; изготвяне на протоколи за резултатите от изпитите; вписване на резултатите от изпитите в съответната училищна документация.

6. Издаване на удостоверение за завършен клас.

III. ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

1. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 60 последователни учебни дни;

2. Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. Ученици с изявени дарби;

4. Ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 8 ЗПУО;

5. Ученици в случаите по чл. 187, ал. 9, т. 3 – 9 ЗПУО.

Учениците се записват в определен клас и паралелка. Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. Когато ученикът не може да посещава училището по здравословни причини, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а за ученици със СОП – и в център за подкрепа за личностно развитие.

Ред и условия за приемане на ученици в индивидуална форма на обучение:

1. Подаване на заявление до Директора на І СУ с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас, медицински документи, удостоверяващи заболяването.

2. Разглеждане на заявлението на ПС.

3. Издаване на заповед за приемане на ученика в индивидуална форма на обучение.

4. Изготвяне, съгласуване с родителите и утвърждаване от Директора на индивидуален план за обучение.

5. Изготвяне на седмично разписание на часовете.

6. Текущи изпитвания – ритмично, при съобразяване със здравословното състояние; Минимален задължителен брой текущи оценки – съобразно броя часове, с които се изучава учебния предмет;

7. Издаване на удостоверение за завършен клас.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС